Příloha školního řádu č.1 – úplata 2022/2023

Příloha školního řádu č. 1

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole, Praha 2, Slovenská 27.

Platnost od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 pro pobočky:

 • pobočka mateřská škola Slovenská 27
 • pobočka mateřská škola Koperníkova 7

Podle zákona č. 472/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 214/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., jsou stanovena následující pravidla:

 1. Provoz Mateřské školy, Praha 2, Slovenská 27 – pobočka Slovenská 27 a pobočka Koperníkova 7, je celodenní. Pro všechny děti v tomtéž provozu mateřské školy je stanovena výše úplaty ve stejné měsíční výši.
 2. Předškolní vzdělávání je poskytováno bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (tj. předškoláci a děti s odkladem školní docházky).
 3. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 936,- Kč měsíčně – celodenní provoz
 4. Úplata je splatná do 15tého dne příslušného měsíce. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy nebo ve stanovených termínech v hotovosti u ekonomky školy.
 5. Osvobozen od úplaty je:
  a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.),
  b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.),
  c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.),
  d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů),pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy nejpozději do dne splatnosti úplaty příslušného měsíce.
  O prominutí úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitel školy (školský zákon,§165,odst. i).
 6. Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu nebo si nedohodne jiný termín úhrady, může ředitel školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d).
 7. V případě dohody se zřizovatelem o přerušení nebo omezení provozu v měsíci červenec a srpen, je úplata poměrně snížena v závislosti na době otevření provozu školy nebo prominuta z důvodu uzavření provozu mateřské školy v měsíci červenec nebo srpen.
 8. Pro školní rok 2023/2024 budou stanovené částky úplaty v souladu s vyhláškou č.214/2012 Sb., ve znění novel, o předškolním vzdělávání nově přepočítány.

V Praze 30.6.2022

Mgr. Dagmar Hráchová Šrámková
ředitelka školy