Školní vzdělávací program

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Cílem předškolního vzdělávání

 • je rozvoj dítěte a jeho schopností,
 • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost,
 • získání osobní samostatnosti a schopností projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Zásady podpory zdraví v mateřské škole

 • pohoda prostředí
 • zdravé učení
 • otevřené partnerství

Naším cílem je, vytvořit bezpečné prostředí přizpůsobené vývojovým zvláštnostem předškolního věku dítěte a individuálním potřebám jedince. Dát dítěti ve společenství kamarádů příležitost maximálně využít a rozvinout svoje individuální možnosti a zájmy, a to jak po stránce tělesné, psychické, sociální, ale i duchovní.

Prostřednictvím hry, formou prožitkového učení, s podporou zásad zdravého životního stylu a respektem vzájemného partnerství učit děti vzájemné komunikaci a spolupráci, rozvíjet dovednosti dítěte na základě jeho věkových a individuálních schopností, podporovat osvojení a rozvoj klíčových kompetencí a získání předpokladů pro celoživotní vzdělávání.

Výchova předškolního dítěte zahrnuje všechny oblasti dětské osobnosti:

 • biologická – poznávání svého těla (aktivní pohyb, sebeobsluha, zdravá výživa, bezpečnost a ochrana zdraví)
 • psychologická – uvědomování si identity, pocitů a přáních (poznávání, prožívání, sebepojetí)
 • interpersonální – navazování vztahů (respekt a tolerance, komunikace, spolupráce)
 • socio-kulturní – respektování pravidel, chápání okolí (rodina a domov, škola, obec, země)
 • environmentální – vnímání různorodosti světa (souvislosti, vývoj a změna, rozmanitost, ovlivňování člověkem)

Pohodu, soulad a harmonii můžeme ovlivnit svými postoji, chováním, myšlením i způsobem života. Našim cílem je vytvořit u dětí základy zdravého životního stylu, naučit je postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým vědomostem jak chránit zdraví své i ostatních.

Pedagog je nositelem filosofie školy, především na něm záleží, zda a jak se naplní vzdělávací kurikulum.

Dlouhodobý úkol:

 • rozvoj samostatnosti a sebevědomí cestou výchovy v přirozeném prostředí vrstevníků, posilovat schopnost být sám sebou a naučit se respektovat druhé,
 • nabídnout základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností a potřeb,
 • rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat a spolupodílet se na činnostech ve skupině, učit se týmové práci,
 • rozvíjet a podporovat péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami,
 • podporovat výuku cizích jazyků již od předškolního věku, vytvářet podmínky pro tuto kvalifikaci pedagogů.

Cíle školního vzdělávacího programu vyplývající z dlouhodobých úkolů

 • vytvořením vhodného prostředí stimulovat tělesný a duševní rozvoj dítěte a rozvíjet jeho schopnosti učení, podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu, systematicky rozvíjet řeč, schopnosti a dovednosti, které usnadňují učení, poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět jevům a věcem kolem sebe
 • vzděláváním dětí rozvíjet přirozenou cestou jejich osobní samostatnost a schopnost se projevovat jako osobnost, rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů a potřeb, vést děti k poznání, že může svobodně jednat, že však za to, jak se rozhodne a co udělá odpovídá, vést děti k zájmu podílet se na společném životě, spolupráci, spoluodpovědnosti a toleranci k druhým
 • dát dětem možnost osvojovat si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost, rozvíjet schopnost komunikace a soucítění se slabším, vést děti k sociální soudržnosti a vést je k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit, přispívat k předávání kulturního dědictví a národních tradic.

Základní obsah vzdělávání byl stanoven tak, aby odpovídal cílům a záměrům předškolního vzdělávání a aby respektoval věk, předpoklady a zkušenosti dětí předškolního věku, jejich potřeby a stejně tak i prostředí a možnosti mateřské školy.

Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu.

Zabezpečování úkolů a cílů v konkrétních podmínkách školy

 • důsledné respektování individuálních zvláštností a potřeb jednotlivých dětí
 • integrovaný přístup k předškolnímu vzdělávání
 • výchovný proces co nejvíce přiblížit spontánnímu učení dítěte
 • v tematických celcích zvolit témata dětem blízká
 • nenásilně rozvíjet dětskou osobnost
 • při volbě činnosti dne zohledňovat přirozené potřeby dítěte
 • spolupráce všech zaměstnanců školy při uspokojování potřeb dětí
 • vzájemná provázanost provozů
 • zajištění prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu učení a rozvoji dítěte.

Prostředky k dosažení cílů jsou součástí třídních plánů jednotlivých pedagogů.

Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah je rozdělen do tematicky zaměřených celků společných pro obě pobočky. Každý celek je rozpracován formou třídních programů do tematických bloků přizpůsobených dané dětské skupině. Jejich název a zaměření se může lišit, pedagog má dostatečný prostor pro tvořivost a realizaci. Délku bloků určuje zájem dětí a aktuální aktivity přirozeného života kolem nás a daného období.

S některými činnostmi se děti setkávají pravidelně, prolínají se a denně je mechanicky opakují. Pedagogové je zařazují, jako průběžné týdenní činnosti. Tato jednotlivá neformální témata nemají pevně stanovenou časovou dotaci a volně se prolínají mnoha denními aktivitami. Pravidelným opakováním a běžným užíváním v denní praxi se tak upevňují a nenásilně vytvářejí dovednosti a formují postoje, které označujeme jako očekávané výstupy předškolního vzdělávání.

Tematické celky školního vzdělávacího programu

Předpokládaná časová dotace jednotlivých celků 6 – 10 týdnů. Sestavená vzdělávací nabídka směřuje k vytvoření dovedností a základů postojů označených jako konkretizované výstupy předškolního vzdělávání.

Cílem je pomoci dítěti v orientaci ve stále měnícím se světě kolem nás. Vzdělávací činnosti jsou založeny na variabilitě nápadů a příležitostí í, které podněcují dítě k aktivitám a umožní mu na základě vlastních zkušeností využít možnosti, které svět kolem nás nabízí.

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS (září – listopad)

 • Ahoj kamarádi
 • Přišel jsem mezi vás
 • U nás ve školce
 • Nebezpečí okolo nás
 • Na zahradě
 • Barvy podzimu
 • Na zahradě a na poli
 • Kam letí ptáci
 • Podzim a jeho změny
 • Příprava na zimu
 • Kam se ježek v zimě schová
 • Moje zdraví

KOUZELNÝ ZIMNÍ ČAS (listopad – leden)

 • Ranní jinovatka
 • Ťuká, ťuká deštík
 • Draku, ty jsi vážně drak
 • Hejbejte se kosti moje
 • Příroda usíná
 • Přijel k nám bílý kůň
 • Proč jsi čerte chlupatý?
 • Advent
 • Tichá noc
 • Na Tři krále
 • Hola, škola volá
 • Dokážu to …
 • Ztratila se písnička

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (leden –březen)

 • Paní Zima
 • Zimní sporty
 • Hrajeme si celý den
 • Z pohádky do pohádky
 • Proč nosíme čepici
 • Moje tělo, moje zdraví
 • Smysly
 • Už to umím jako ty
 • Masopust
 • Jedna, dvě, tři, čtyři, pět

S JARNÍ NÁLADOU (březen – květen)

 • U rybníka, potoka, a řeky
 • Na statku
 • Co se děje v přírodě
 • Mám tě ze všech nejraději
 • Táta, máma a já
 • U nás doma
 • Hody, hody
 • Doprava
 • Všechno lítá co peří má
 • Moje město Praha
 • Jakou barvu má

PRO SVĚT KRÁSNÝ, ZDRAVÝ, ČISTÝ (květen – srpen)

 • Výpravy do neznáma
 • Planeta Země
 • Cestování v čase
 • Putování s dinosaury
 • Rytířské hrátky
 • Malý cestovatel
 • To jsem já a kdo jsi ty
 • Děti světa
 • Kam teče voda
 • Prázdniny jsou prima

Klíčové kompetence – RVP

Klíčové kompetence reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii, vyjádřenou v podobě výstupů. V kurikulárních dokumentech jsou obecně formulovány jako soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. V předškolním období usilujeme o vytváření klíčových kompetencí k:

 1. kompetenceučení
 2. kompetenceřešení problémů
 3. kompetence komunikativní
 4. kompetence sociální a personální
 5. kompetence činnostní a občanské

kompetence k učení

dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

kompetence k řešení problémů

dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

komunikativní kompetence

dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci
  s okolím
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

sociální a personální kompetence

 • dítě ukončující předškolní vzdělávání
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
  a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem
  a jedinečnostem
 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

činnostní a občanské kompetence

 • dítě ukončující předškolní vzdělávání
 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty
  a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami
  a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)