ÚvodAktuální sděleníZápisInformace k zápisu 2022

Informace k zápisu 2022

Mimořádný zápis

V souvislosti se zákonem č.67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, je termín zápisu u osob vysídlovaných z Ukrajiny od 24.2.2022 v důsledku vojenské invaze stanoven na období od 1.6 do 15.7.2022. Bližší podmínky a termín zápisu, budou stanoveny v průběhu měsíce května.

Řádný zápis

Termín pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 2022-2023 pro řádný zápis je stanoven od 2.5. do 4.5. 2022.

Osobní podání - příjem žádostí

v uvedené dny pouze v pobočce MŠ Koperníkova 7, dopoledne od 9 -11 hodin a odpoledne  od 13 -16,30 hodin.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

V souladu s ustanovením §36 zákona č.500/2004 Sb., správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 10. května 2022 od 9 do 11 hodin v kanceláři MŠ. Po tomto termínu vydá ředitelka školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ.

Předpokládaný počet volných míst 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání řádně a čitelně vyplňte a spolu s kopiemi níže uvedených dokladů doručte v době zápisu.

Jako přílohu k Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání odevzdáváte:

Další případné doklady (pro ty, jichž se to týká):

Doklad o prokázání trvalého pobytu dítěte v Praze 2 výpisem z registru obyvatel MČ Prahy 2 není požadován. Spádovost ověří škola ve spolupráci s ÚMČ. Pokud můžete doložit jiný doklad o bydlišti dítěte (OP) urychlíte průběh řízení. V případě pochybností budete k doložení vyzvání dodatečně.

Na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí pouze jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), jedná škola v dobré víře a má se za to, že přítomný rodič jedná se souhlasem druhého rodiče.

Požadované tiskopisy

Všechny požadované tiskopisy vyplňte čitelně hůlkovým písmem !

Žádost o zpětvzetí

Použijete pouze při zrušení žádosti před vyhlášením výsledků zápisu.
http://www.msslovenska.cz/ke-stazeni/zadost_o_zpetvzeti.pdf

Pokud je již dítě přijato je nutné je písemně odhlásit - kontaktujte vedení školy.

Pro el.podání uvedené dokumenty naskenujte pouze do formátu PDF jiné formáty nebudou akceptovány. Před odesláním zkontrolujte čitelnost odesílaných souborů. Podání přes datovou schránkou lze využít pouze pokud je majitelem schránky fyzická osoba.

Podáním žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bere zákonný zástupce na vědomí, že v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, má jako zákonný zástupce účastníka řízení / jmenovaného dítě / možnost ještě před vydáním rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, o níž rozhoduje ředitel mateřské školy, nahlédnout do spisu a vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodným pro rozhodnutí bude možné pouze telefonicky nebo e-mailem dne 9.5.2022.

Informace, kterou takto obdržíte, se bude týkat pouze obsahu spisu, tj. odevzdaných tiskopisů a dokladů. Informace o výsledku zápisu budou dostupné na www.msslovenska.cz

Není nezbytné možnosti nahlédnutí do spisu využít, pokud by podání žádosti obsahovalo nedostatky nebo vady kontaktujeme zákonného zástupce bez odkladu s výzvou o doplnění náležitostí.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy, pouze uvedením registračního čísla, které dítě dostalo při podání žádosti o přijetí. Zveřejněním seznamu přijatých dětí se považují tato rozhodnutí za oznámená. Rozhodnutí o přijetí obdrží zákonní zástupci pouze na vyžádání, popřípadě po nástupu do MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána písemně na uvedené korespondenční adresy zákonných zástupců.

Dotazy ohledně zápisu zodpovíme telefonicky, každé úterý a středu 9-12 hodin (+420 222 514 346).

Nahoru