Úvod Školné a stravné Provozní řád školní jídelny 2021/2022

Provozní řád školní jídelny 2021/2022Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27

Provozní řád je vypracován na základě vyhlášky MŠMT č. 272/2021 Sb. a ve znění pozdějších předpisů o školním stravování, ředitel určí podle místních podmínek podrobnosti provozu ve Školním řádu školy.

Stravování dětí je zajištěno vlastní školní kuchyní. Děti se stravují přímo ve třídách. Pitný režim je dodržován denně přísunem tekutin ve třídách i při pobytu na zahradě.

Školní jídelna mateřské školy zabezpečuje stravování přijatých dětí přítomných v MŠ v době podávání jídla /vyhlč.č14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů/ a dospělých zaměstnanců školy. Rodič, případně zákonný zástupce dítěte vyplní na počátku docházky do MŠ ?přihlášku ke stravování?, která je platná po celou dobu docházky dítěte. Změny stravovacího režimu jsou rodiče povinni neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny.

Výdejní doba jídel:

Oběd pro nepřítomné dítě je možné vyzvednout od 11,30 do 11,45 hodin. Nevyzvednuté obědy propadají.

1) Platba za stravné

věk.skupina 3-6 let věk.skupina 7 let
(odklad.školní docházky)
Přesnídávka 9,-Kč 10,-Kč
Oběd 25,-Kč 26,-Kč
Svačina 9,-Kč 10,-Kč
Nápoj 3,-Kč 3,-Kč (polodenní 2,-Kč)
Celkem 46,-Kč 49,-Kč
Celodenní stravné 46,-Kč 49,-Kč
Polodenní stravné 34,-Kč 36,-Kč
Měsíční záloha 1 012,-Kč 1 078,-Kč

Podle vyhlášky č. 272/2021 Sb. o školním stravování jsou strávníci zařazování do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4, dle školského zákona č. 561/2004 Sb. § 24. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

2) Úhrada stravného

Záloha na měsíční stravné je splatná nejpozději do 5.dne v aktuálním měsíci.

3) Odhlašování stravného

Odhlášení stravy vždy do 13 hodin na den následující. V pondělí, nejpozději do 7,30 hodin, je možné odhlásit stravu na pondělí.

4) Jídelní lístek

je zveřejňován na aktuální týden na nástěnkách školy a na www msslovenska.cz.

5) Ekonomka

zajišťující školní stravování, je na pracovišti Koperníkova 7

pí. Olga Hamsová, email ekonomka@msslovenska.cz

V Praze 25. 8. 2021

Bc. Daniela Daňková
ředitelka školy

Nahoru