ÚvodÚřední deskaŠkolní vzdělávací program

Školní vzdělávací programCharakteristika školního vzdělávacího programu

Cílem předškolního vzdělávání

Zásady podpory zdraví v mateřské škole

Naším cílem je, vytvořit bezpečné prostředí přizpůsobené vývojovým zvláštnostem předškolního věku dítěte a individuálním potřebám jedince. Dát dítěti ve společenství kamarádů příležitost maximálně využít a rozvinout svoje individuální možnosti a zájmy, a to jak po stránce tělesné, psychické, sociální, ale i duchovní.

Prostřednictvím hry, formou prožitkového učení, s podporou zásad zdravého životního stylu a respektem vzájemného partnerství učit děti vzájemné komunikaci a spolupráci, rozvíjet dovednosti dítěte na základě jeho věkových a individuálních schopností, podporovat osvojení a rozvoj klíčových kompetencí a získání předpokladů pro celoživotní vzdělávání.

Výchova předškolního dítěte zahrnuje všechny oblasti dětské osobnosti:

Pohodu, soulad a harmonii můžeme ovlivnit svými postoji, chováním, myšlením i způsobem života. Našim cílem je vytvořit u dětí základy zdravého životního stylu, naučit je postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým vědomostem jak chránit zdraví své i ostatních.

Pedagog je nositelem filosofie školy, především na něm záleží, zda a jak se naplní vzdělávací kurikulum.

Dlouhodobý úkol:

Cíle školního vzdělávacího programu vyplývající z dlouhodobých úkolů

Základní obsah vzdělávání byl stanoven tak, aby odpovídal cílům a záměrům předškolního vzdělávání a aby respektoval věk, předpoklady a zkušenosti dětí předškolního věku, jejich potřeby a stejně tak i prostředí a možnosti mateřské školy.

Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu.

Zabezpečování úkolů a cílů v konkrétních podmínkách školy

Prostředky k dosažení cílů jsou součástí třídních plánů jednotlivých pedagogů.

Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah je rozdělen do tematicky zaměřených celků společných pro obě pobočky. Každý celek je rozpracován formou třídních programů do tematických bloků přizpůsobených dané dětské skupině. Jejich název a zaměření se může lišit, pedagog má dostatečný prostor pro tvořivost a realizaci. Délku bloků určuje zájem dětí a aktuální aktivity přirozeného života kolem nás a daného období.

S některými činnostmi se děti setkávají pravidelně, prolínají se a denně je mechanicky opakují. Pedagogové je zařazují, jako průběžné týdenní činnosti. Tato jednotlivá neformální témata nemají pevně stanovenou časovou dotaci a volně se prolínají mnoha denními aktivitami. Pravidelným opakováním a běžným užíváním v denní praxi se tak upevňují a nenásilně vytvářejí dovednosti a formují postoje, které označujeme jako očekávané výstupy předškolního vzdělávání.

Tematické celky školního vzdělávacího programu

Předpokládaná časová dotace jednotlivých celků 6 – 10 týdnů. Sestavená vzdělávací nabídka směřuje k vytvoření dovedností a základů postojů označených jako konkretizované výstupy předškolního vzdělávání.

Cílem je pomoci dítěti v orientaci ve stále měnícím se světě kolem nás. Vzdělávací činnosti jsou založeny na variabilitě nápadů a příležitostí í, které podněcují dítě k aktivitám a umožní mu na základě vlastních zkušeností využít možnosti, které svět kolem nás nabízí.

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS (září – listopad)

KOUZELNÝ ZIMNÍ ČAS (listopad – leden)

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (leden –březen)

S JARNÍ NÁLADOU (březen – květen)

PRO SVĚT KRÁSNÝ, ZDRAVÝ, ČISTÝ (květen – srpen)

Klíčové kompetence – RVP

Klíčové kompetence reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii, vyjádřenou v podobě výstupů. V kurikulárních dokumentech jsou obecně formulovány jako soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. V předškolním období usilujeme o vytváření klíčových kompetencí k:

 1. kompetenceučení
 2. kompetenceřešení problémů
 3. kompetence komunikativní
 4. kompetence sociální a personální
 5. kompetence činnostní a občanské

kompetence k učení

dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí
 • kompetence k řešení problémů

  dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
 • komunikativní kompetence

  dítě ukončující předškolní vzdělávání

  sociální a personální kompetence

 • dítě ukončující předškolní vzdělávání
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
  a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem
  a jedinečnostem
 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování
 • činnostní a občanské kompetence

  Nahoru