Úvod Školné a stravné Úplata za předšk. vzdělávání školní rok 2021/2022

Úplata za předšk. vzdělávání školní rok 2021/2022Příloha školního řádu č.1, Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole, Praha 2, Slovenská 27, platná pro

Platnost od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky.14/2005 Sb.ve znění vyhlášky č. 151/2018 Sb., o předškolním vzdělávání, jsou stanovena následující pravidla.

 1. Provoz Mateřské školy, Praha 2, Slovenská 27 ? pobočka Slovenská 27 a pobočka Koperníkova 7, je celodenní. Pro všechny děti v tomtéž provozu mateřské školy je stanovena výše úplaty ve stejné měsíční výši.
 2. Předškolní vzdělávání je poskytováno bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (tj. předškoláci a děti s odkladem školní docházky).
 3. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 846,-Kč měsíčně - celodenní provoz.
 4. Úplata je splatná do 15tého dne stávajícího měsíce. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy nebo ve stanovených termínech v hotovosti u ekonomky školy.
 5. Osvobozen od úplaty je (vyhl.14/2005):
  1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi5),
  2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči6),
  3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče7),

  Pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy nejpozději do dne splatnosti úplaty příslušného měsíce. O prominutí úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitel školy (školský zákon).
 6. Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu nebo si nedohodne jiný termín úhrady, může ředitel školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon).
 7. V případě dohody se zřizovatelem o přerušení nebo omezení provozu v měsíci červenec a srpen, je úplata poměrně snížena v závislosti na době otevření provozu školy nebo prominuta z důvodu uzavření provozu mateřské školy v měsíci červenec nebo srpen.
 8. Pro školní rok 2022/2023 budou stanovené částky úplaty v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění novel, o předškolním vzdělávání nově přepočítány.

V Praze 25.6.2021

Bc. Daniela Daňková
ředitelka školy

Nahoru