ÚvodÚřední deskaVýroční zpráva 2018-2019

Výroční zpráva 2018-2019Podklady pro výroční zprávu pro školní rok 2018-2019 - předškolní vzdělávání

1) Zřizovatel:

Městská část Praha 2
Náměstí Míru 20/600,
Praha 2, 120 39

2) Název školy

Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27

3) Změny v síti škol

Ve školním roce 2018-2019 nebyly změny, které mají vliv na zařazení do sítě škol.

Organizace má dvě pobočky:
- Mateřská škola Slovenská 27,
- Mateřská škola Koperníkova 7

4) Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání "Pojď si s námi hrát, buď náš kamarád." je v souladu s požadavky Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a se školským zákonem.

5) Internátní provoz:

6) Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků

(podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů)

 počet (fyz. osoby) k 31. 12. 2018
ped. prac. celkem16+2 as.pedagoga
ped. prac. s odbornou kvalifikací16
ped. prac. bez odborné kvalifikace0

7) Věková struktura pedagogických pracovníků

Věkpočet (fyz. os) k 31. 12. 2018
do 304
31 - 402
41 - 504
51 - 606
61 - a více0

8) Další vzdělávání pedagogických pracovníků

9) Zápisy do MŠ pro školní rok 2019/2020

 přihlášené děti
z toho:
přijaté děti
z toho:
Děti odcházející do ZŠ
HMPost. krajeHMPost. kraje
počet7772454047

Zápis probíhal podle platných kritérií pro rok 2019-12. Poptávka po umístění dětí 2x převyšovala kapacitní možnosti školy.

Proti rozhodnutí o nepřijetí bylo podáno 6 odvolání. V průběhu správního řízení se uvolnila 4 místa. Ve správním řízení bylo vyhověno 4 odvoláním. Zamítnuta byla dvě odvolání, MHMP výrok ředitele potvrdil. Dítě nesplnilo kritérium dosažení věku 3 let k 30.9.2018.

10) Využití poradenských služeb pro MŠ

Škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 2, Francouzská 56, Praha 2 v oblasti psychologických a speciálně pedagogických služeb. Jedná se především o zjišťování úrovně školní zralosti nebo diagnostiku a podporu dítěte v oblasti grafomotoriky a percepčních dovedností před nástupem do základní školy. V rámci integračních programů spolupracuje škola se SPC podle typu diagnostiky a potřeb dítěte.

11) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery

Spolupráce s rodiči -

Spolupráce s ostatními partnery –

12) Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy

Výuka cizího jazyka není zařazena ve vzdělávacím programu školy, škola nemá pedagoga s potřebnou kvalifikací.

Seznamování s cizím jazykem – angličtinou – je zájemcům nabízeno formou kroužku v rámci mimoškolní aktivity. Výuka probíhá 1x týdně v rozsahu 1/60min. Jedná se o první seznamování s cizím jazykem, zájem ze strany rodičů je velký. Do kroužku dochází ročně kolem 45 dětí.

13) Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin

K předškolnímu vzdělávání jsou běžně přijímány i děti cizinců a občanů EU, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR. Jejich znalost češtiny je na různé úrovni a podle toho se nastavuje adaptační program, který probíhá v úzké spolupráci s rodinou. Někdy i za asistence rodinného příslušníka, většinou matky. Osvědčila se skupinová práce s dětmi, které potřebují pomoc s porozuměním v českém jazyce. Tato činnost mohla být realizována díky tzv. překrývání pedagogů a přítomnosti školního asistenta financovaného z OP VVV Šablony.

Nejvíce zastoupeným státem je Rusko, Ukrajina a Slovensko. Děti ze smíšených rodin, většinou ze států EU, již při nástupu do mateřské školy hovoří již většinou plynule oběma jazyky svých rodičů.

14) Environmentální výchova

Je součástí ŠVP a prolíná jednotlivými vzdělávacími bloky v průběhu celého roku.

15) Multikulturní výchova

Do školy docházejí děti z různých skupin sociálních, etnických i národnostních. Vzhledem k různorodému složení dětských skupin prolíná multikulturní výchova průběžně vzdělávacími činnostmi ŠVP. Děti jsou vedeny k všestranné, účinné a otevřené komunikaci s vrstevníky, k porozumění a vzájemné toleranci. Výsledky v této oblasti jsou velmi dobré.

16) Prevence rizikového chování

V rámci ŠVP je zařazena prevence nebezpečí z kontaktu s neznámými lidmi, nebezpečí návykových látek a respekt k vlastnímu bezpečí a ochraně soukromí. V průběhu roku probíhají návštěvy dopravního hřiště v Muzeu policie ČR.

17) Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech

Škola je od 1.12.2016 zapojena do OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Realizuje personální šablony školský asistent, DVPP pro pedagogy školy a setkání s rodiči na aktuální témata týkající se vzdělávání dětí.

18) Děti s trvalým pobytem v jiném kraji

Krajpočet dětí celkemz toho nově přijatí
Jihočeský00
Jihomoravský00
Karlovarský00
Vysočina00
Královéhradecký00
Liberecký00
Moravskoslezský00
Olomoucký00
Pardubický00
Plzeňský00
Středočeský00
Ústecký00
Zlínský00
Celkem00

19) Další údaje o MŠ (naplňování cílů a priorit apod.)

Dále realizujeme podporu přirozeného rozvoje řeči v předškolním věku. V přímé vazbě na dotaci z rozvojových programů MŠMT v roce 2014 a 2015.

20) Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016-2020

Aktivita I. 4.1

Podpora vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky. Realizováno v rámci DVPP byli proškoleni 2 pedagogvé.

Aktivita I. 4.2

Vytváření takových podpůrných opatření, kdy bude nutné v nezbytných případech zapojovat do výuky asistenta pedagoga.

Škola má schválenu funkci asistenta pedagoga a vzdělává dítě se SVP.

Aktivita I. 3.2

Podpora logopedické péče – vzdělávání pedagogů a logopedická prevence v ŠVP.

12 pedagogů ze 14 má kurz Logopedického asistenta, logopedická prevence je součástí denních vzdělávacích aktivit.

Aktivita I. 6.4

Podpora vzdělávání dětí předškolního věku v prevenci proti úrazům a zraněním při různých činnostech s ohledem na věk dítěte. Průběžně v rámci ŠVP.

Program první pomoci pro děti mateřských škol – splňuje požadavky na vzdělání dětí v problematice první pomoci, které je zakotveno v RVP a je tedy součástí ŠVP. Školí profesionální záchranáři s praxí v záchranných službách, děti mají možnost prohlídky sanitního vozu a vyzkoušet si základy první pomoci. Určeno pro předškoláky.

Aktivita I. 5.2

Podpora předškolní přípravy dětí s OMJ na vstup do základního vzdělávání. Průběžně v rámci ŠVP.

Aktivita I. 5.4

Podpora přirozené výchovy dětí k respektu odlišné kultury. Průběžně v rámci ŠVP.

Multikulturní výchova je součástí programu školy. Děti se setkávají s odlišnou národností svých spolužáků běžně, v průběhu docházky a průběžně se seznamují se zvyky a tradicemi národů a kultur.

Aktivita I. 5.5

Zajištění efektivní komunikace s rodiči využíváním komunitních tlumočníků. Podle aktuální potřeby.

Zejména při podání žádosti o předškolní vzdělávání.

21) Počet dětí s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti českého jazyka

Stupeň znalosti ČJPočet dětí
Úplná neznalost ČJ2
Nedostatečná znalost ČJ2
Znalost ČJ s potřebou doučování1

V Praze 3.10.2019
Bc. Daniela Daňková
ředitelka školy

Nahoru