OP VVV – Šablony

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, poskytlo Mateřské škole, Praha 2, Slovenská 27 v rámci Výzvy č. 02_16_023 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP, dotaci na realizaci projektu.

„Podpora předškolního vzdělávání“
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001786

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01.12.2016
Celková doba realizace projektu 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu 30.11.2018

Projekt je zaměřen na rozvoj oblastí, které jsou pro školu a její další rozvoj prioritní. Podpora bude zaměřena na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Aktivity projektu:

 • Školní asistent – personální podpora MŠ.
  Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.
  Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu Matematická pregramotnost, Čtenářská pregramotnost, Inkluze.
  Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.
 • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ.
  Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.
 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ.
  Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje v rámci šablony akreditovaný vzdělávací program DVPP.

Loga sponzorů 1Loga sponzorů 2