Výroční zpráva 2019-2020

Podklady pro výroční zprávu pro školní rok 2019-2020 – předškolní vzdělávání

1) Zřizovatel:

Městská část Praha 2
Náměstí Míru 20/600,
Praha 2, 120 39

2) Název školy

Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27

3) Změny v síti škol

Ve školním roce 2019-2020 nebyly změny, které mají vliv na zařazení do sítě škol.

Organizace má dvě pobočky:
– Mateřská škola Slovenská 27,
– Mateřská škola Koperníkova 7

4) Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Pojď si s námi hrát, buď náš kamarád.“ je v souladu s požadavky Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a se školským zákonem.

5) Internátní provoz:

  • Škola nemá internátní provoz.
  • Pobočky školy – MŠ Slovenská 27 a MŠ Koperníkova 7 – mají celodenní provoz.
  • Provozní doba, v obou pobočkách, je od 7:00 do 17:30 hodin v pracovních dnech.

6) Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků

(podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů),

počet (fyz. osoby) k 31. 12. 2019
ped. prac. celkem 16
ped. prac. s odbornou kvalifikací 16
ped. prac. bez odborné kvalifikace 0

7) Věková struktura pedagogických pracovníků

Věk počet (fyz. os) k 31. 12. 2016
do 30 4
31 – 40 2
41 – 50 3
51 – 60 7
61 – a více 1

8) Další vzdělávání pedagogických pracovníků

  • doplnění odborné kvalifikace: 0
  • rozšíření odborné kvalifikace: 0
  • průběžné vzdělávání – zastoupená témata: inkluze, IT vzdělávání, vzdělávání vedoucích pracovníků zaměřené na legislativu, právo a účetnictví

9) Zápisy do MŠ pro školní rok 2020/2021

přihlášené děti
z toho:
přijaté děti
z toho:
Děti odcházející do ZŠ
HMP ost. kraje HMP ost. kraje
počet 99 20 0 56 4 0 51

Zápis probíhal podle platných kritérií pro rok 2020-21. Poptávka po umístění dětí v době podání žádosti převyšovala kapacitní možnosti školy, vzhledem k duplicitnímu podání žádostí byla v průběhu srpna volná místa.

Proti rozhodnutí o nepřijetí bylo podáno 17 odvolání, všem bylo ve správním řízení vyhověno z důvodu uvolnění kapacity školy.

10) Využití poradenských služeb pro MŠ

Škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 2, Francouzská 56, Praha 2 v oblasti psychologických a speciálně pedagogických služeb. Jedná se především o zjišťování úrovně školní zralosti nebo diagnostiku a podporu dítěte v oblasti grafomotoriky a percepčních dovedností před nástupem do základní školy. V rámci integračních programů spolupracuje škola se SPC podle typu diagnostiky a potřeb dítěte.

11) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery

Veškeré kontakty se uskutečnily pouze v 1. pololetí, druhou část školního roku výrazně ovlivnilo uzavření škol a nouzový stav. Potřebná komunikace probíhala online, setkání větších skupin a schůzky s rodiči byly na jaře zrušeny.

Spolupráce s rodiči –

  • informační schůzky, pravidelná společná setkání na Tvořivých dílnách.

Spolupráce s ostatními partnery –

  • Projekt „Koukají na nás správně“ organizovalo o.s.PrimaVizus. Cílem projektu je odhalení případných dioptrických vad u dětí ve věku od tří do šesti let a předcházení tupozrakosti.

12) Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy

Výuka cizího jazyka není zařazena ve vzdělávacím programu školy, škola nemá pedagoga s potřebnou kvalifikací.

Seznamování s cizím jazykem – angličtinou – je zájemcům nabízeno formou kroužku v rámci mimoškolní aktivity. Výuka probíhala podle možností provozu.

Mezi rodiči je o výuku cizího jazyka stále zájem.

13) Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin

K předškolnímu vzdělávání jsou běžně přijímány i děti cizinců a občanů EU, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR. Jejich znalost češtiny je na různé úrovni a podle toho se nastavuje adaptační program, který probíhá v úzké spolupráci s rodinou. Někdy i za asistence rodinného příslušníka, většinou matky. Osvědčila se skupinová práce s dětmi, které potřebují pomoc s porozuměním v českém jazyce. Tato činnost mohla být realizována díky tzv. překrývání pedagogů a dotaci z programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách.

Nejvíce zastoupeným státem je Rusko, Ukrajina, Vietnam a Slovensko. Vyjma Slovenska je komunikace s cizinci špatná, děti se většinou začínají učit česky až po nástupu do mateřské školy. Škola poskytuje dětem podporu – na základě dotace „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“

Děti ze smíšených rodin, většinou ze států EU, již při nástupu do mateřské školy hovoří již většinou plynule oběma jazyky svých rodičů.

14) Environmentální výchova

Je součástí ŠVP a prolíná jednotlivými vzdělávacími bloky v průběhu celého roku.

15) Multikulturní výchova

Do školy docházejí děti z různých skupin sociálních, etnických i národnostních. Vzhledem k různorodému složení dětských skupin prolíná multikulturní výchova průběžně vzdělávacími činnostmi ŠVP. Děti jsou vedeny k všestranné, účinné a otevřené komunikaci s vrstevníky, k porozumění a vzájemné toleranci. Výsledky v této oblasti jsou velmi dobré.

16) Prevence rizikového chování

V rámci ŠVP je zařazena prevence nebezpečí z kontaktu s neznámými lidmi, nebezpečí návykových látek a respekt k vlastnímu bezpečí a ochraně soukromí.

17) Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech

Škola je zapojena do projektu OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. Prostřednictvím programu je realizována personální šablona školský asistent, DVPP pro pedagogy školy a setkání s rodiči na aktuální témata týkající se vzdělávání dětí. Od ledna 2020 probíhá realizace programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách.

18) Děti s trvalým pobytem v jiném kraji

Kraj počet dětí celkem z toho nově přijatí
Jihočeský 0 0
Jihomoravský 0 0
Karlovarský 0 0
Vysočina 0 0
Královéhradecký 0 0
Liberecký 0 0
Moravskoslezský 0 0
Olomoucký 0 0
Pardubický 0 0
Plzeňský 0 0
Středočeský 1 0
Ústecký 0 0
Zlínský 0 0
Celkem 1 0

19) Další údaje o MŠ (naplňování cílů a priorit apod.).

Dále pokračujeme v podpoře přirozeného rozvoje řeči v předškolním věku. V přímé vazbě na dotaci z rozvojových programů MŠMT v roce 2014 a 2015.

Realizujeme OP VVV Šablony II. a program Podpora vzdělávání cizinců ve školách 2020.

20) Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016-2020.

Aktivita I. 4.1

Podpora vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a IT dovedností. Každý pedagog absolvoval minimálně 2 kurzy podle svých preferencí, vzhledem k uzavření škol a opatřením nouzového stavu byly všechny kurzy realizovány formou online kurzů. Škola je vybavena pro tuto možnost vzdělávání a zvládli ji i pedagogové.

Většina školení byla financována z OP VVV Šablony II.

Aktivita I. 4.2

Vytváření takových podpůrných opatření, kdy bude nutné v nezbytných případech zapojovat do výuky asistenta pedagoga.

Škola má schválenu funkci asistenta pedagoga a vzdělává 1 dítě se SVP.

Aktivita I. 3.2

Podpora logopedické péče – vzdělávání pedagogů a logopedická prevence v ŠVP.

10 pedagogů ze 16 má kurz Logopedického asistenta, logopedická prevence je součástí denních vzdělávacích aktivit.

Aktivita I. 6.4

Podpora vzdělávání dětí předškolního věku v prevenci proti úrazům a zraněním při různých činnostech s ohledem na věk dítěte. Průběžně v rámci ŠVP.

Program první pomoci pro děti mateřských škol – splňuje požadavky na vzdělání dětí v problematice první pomoci, které je zakotveno v RVP a je tedy součástí ŠVP. Školí profesionální záchranáři s praxí v záchranných službách, děti mají možnost prohlídky sanitního vozu a vyzkoušet si základy první pomoci. Určeno pro předškoláky.

Aktivita I. 5.2

Podpora předškolní přípravy dětí s OMJ na vstup do základního vzdělávání. Průběžně v rámci ŠVP. Dotační program Podpora cizinců ve školách.

Aktivita I. 5.4

Podpora přirozené výchovy dětí k respektu odlišné kultury. Průběžně v rámci ŠVP.

Multikulturní výchova je součástí programu školy. Děti se setkávají s odlišnou národností svých spolužáků běžně, v průběhu docházky a průběžně se seznamují se zvyky a tradicemi národů a kultur.

Aktivita I. 5.5

Zajištění efektivní komunikace s rodiči využíváním komunitních tlumočníků. Podle aktuální potřeby.

Zejména při podání žádosti o předškolní vzdělávání.

21) Změny v organizaci vzdělávání v souvislosti s Covid-19

Obě pobočky školy byly uzavřeny 17.3.2020. Vzdělávání dětí, které měly povinnou předškolní docházku, probíhalo na dálku. Podle týdenních témat třídního programu byly rodičům odesílány emaily se vzdělávacími materiály. Provoz se znovu otevřel v nouzovém režimu 25.5.2020 pouze pro přihlášené děti.

22) Počet dětí s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti českého jazyka

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka.

Stupeň znalosti ČJ Počet dětí
Úplná neznalost ČJ 3
Nedostatečná znalost ČJ 10
Znalost ČJ s potřebou doučování 13

 

V Praze 12.10.2020
Bc. Daniela Daňková
ředitelka školy