Kritéria pro zápis školní rok 2022-2023

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání platná pro zápis na školní rok 2022/2023.

Školským obvodem Mateřské školy, Praha 2, Slovenská 27, je celé území městské části Praha 2.

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (netýká se dětí, pro které je od 1.9.2022 docházka povinná).

V případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst, bude ředitelka školy postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle platných kritérií.

Pokud jednotlivého kritéria dosáhne více uchazečů, budou uchazeči seřazeni podle věku (data narození) sestupně, od nejstaršího k nejmladšímu.

Kritéria pro přijetí:

 1. Povinné předškolní vzdělávání
  Děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let nebo věku 6 let (odklad školní docházky), které mají trvalé bydliště na území MČ Praha 2, jejichž školským obvodem je území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle věku sestupně od nejstaršího k nejmladšímu.
 2. Děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 4 let,
  které mají trvalé bydliště na území MČ Praha 2, jejichž školským obvodem je území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle věku sestupně od nejstaršího k nejmladšímu
 3. Děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 3 let,
  které mají trvalé bydliště na území MČ Praha 2, jejichž školským obvodem je území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle věku sestupně od nejstaršího k nejmladšímu
 4. Děti, které k 30.9.2022 dosáhnou věku 3 let,
  které mají trvalé bydliště na území MČ Praha 2, jejichž školským obvodem je území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle věku sestupně od nejstaršího k nejmladšímu
 5. Děti, které k 31.12.2022 dosáhnou věku minimálně 3 let,
  které mají trvalé bydliště na území MČ Praha 2 i mimo území MČ Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle věku sestupně od nejstaršího k nejmladšímu.

Kritérium trvalého pobytu a spádové oblasti se týká též dětí občanů Evropské unie a občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce.

Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

V případě volné kapacity školy, může být dítě přijato i v průběhu školního roku.

V Praze 2. dubna 2022
Bc. Daniela Daňková
ředitelka školy